Historie

» Pokaż wszystko     «Poprz. 1 2 3 4     » Pokaz slajdów

Wywłaszczenie gruntówПо осмотре отчужденных участков на месте, комиссия, приняв во внимание существующие в данный местности средне-справочные цены, качество почвы, близость расположения этих участков к реке, станции железной дороги и крепости Новогеоргиевской, а также то обстоятельство, что селение Щипёрка представляет из себя дачное место, и выслушав заключение экспертов-оценщиков единогласно постановила, признать вознаграждение крестьянам, согласно прилагаемой при сем ведомости, в следующих размерах:

селение Щипёрка:

 

Po zbadaniu wyobcowanych obszarów na miejscu, komisja, biorąc pod uwagę średnie ceny referencyjne istniejące w okolicy, jakość gleby, bliskość położenia tych odcinków do rzeki, dworca kolejowego i twierdzy Nowogieorgijewskiej, a także fakt, że wieś Szczypiorka jest letnią rezydencją miejsce i po wysłuchaniu opinii ekspertów oceniających jednomyślnie postanowili uznać wynagrodzenie chłopów, zgodnie z załącznikiem do niniejszego oświadczenia, w następujących kwotach:

Wieś Szczypiorno:

 

 

właściciele

Руб.

Коп.

1.

Наследникам Смешного Мартина

557

66

2.

Смегиному Антону

110

3.

Новаковскому Антону

226

4.

Ткачу Францу

103

66

5.

Курпевскому Станиславу

144

66

6.

Кислову Семену

39

-

7.

Лясковскому Петру

35

66

8.

Маркелову Профилию

33

33

9.

Домбровскому Феликсу

54

66

10.

Иванову Трофиму

128

66

11.

Архипову Петру

35

66

12.

Матвееву Емельяну

34

33

13.

Фабисяку Юзэфу

128

66

14.

Ковальцкому Аполинарию

2550

08

15.

Бекману Сергею

145

66

16.

Вуйцику Юзэфу

4

33

17.

Шафранскому Петру

123

91

18.

Пазыку Василию

42

?

19.

Цепко Якиму

447

16

20.

Михайловскому Якову

1634

83

21.

Михайловскому Яну

101

66

22.

Игнатьеву Емельяну

28

33

23.

Училищному обществу сел. Щипёрка

367

16

24.

Рачуку Василию

44

83

Сел. Коссывек / Wieś Kosewek

25.

Наследникам Курпевского Войтеха

272

25

26.

Афанасьевой Дарьи

32

08

27.

Петрову Михаилу

28

58

28.

Афоньке Тимофею

55

45

29.

Закрочинскому Казённому Министерству

2595

82

30.

Обществу сел. Щипёрка и Коссывек

1227

33

А всего 11333 40

Одиннадцать тысяч триста тридцать три рубля сорок копеек.

Łącznie 11 333 40

Jedenaście tysięcy trzysta trzydzieści trzy ruble czterdzieści kopiejek.

 

Комиссия, выслушав заявления крестьян селений Щипёрка и Коссывек о том, что у них не имеется съезжих мостиков для удобного сообщения с их землями, расположенными на другой стороне вновь проведенного военного шоссе, каковые мостики должны быть устроены средствами военного ведомства, признала таковое заслуживающим уважения и обстоятельство это постановила занести в настоящий протокол.

Komisja, po wysłuchaniu oświadczeń chłopów z wiosek Szczypiorka i Kossywiek, że nie mają ruchomych mostów do wygodnej komunikacji z ziemiami znajdującymi się po drugiej stronie nowo wybudowanej autostrady wojskowej, i że te mosty powinny być budowane za pomocą departamentu wojskowego, uznała to za godne szacunku i okoliczność postanowiła wprowadzić w protokół.


При рассмотрении протокола описи отчуждённого имущества от 28 мая 1912 года встретилось разногласие в площади отчужденного казённого леса, т. е. согласно сказанного протокола отчуждалось 2 дес. 1554 кв. сажен между тем по плану должно быть описано лишь 2 дес. и 420 кв. сажен, что по заявлению военного инженера подполковника Худзынского в протоколе этом произошла описка.
Przy rozpatrzeniu protokółu inwentaryzacji zbywanej własności z dnia 28 maja 1912 r., w obszarze wyobcowanego lasu państwowego istniało nieporozumienie, czyli zgodnie z tym protokołem 2 dzies. 1554 kw.sążęń, zgodnie z planem, musi być opisanetylko 2 dzies. i 420 kw. sążęń, zgodnie z oświadczeniem inżyniera wojskowego, podpułkownika Chudzyńskiego, protokół zawiera błąd.

 

Вознаграждение за посевы не исчислялось за исключением владельца №3 оценочной ведомости показанного, так как таковые были собраны своевременно теми же владельцами.
Настоящий протокол прочитан и подписан. Порядок обжалования объявлен (ст. 585 свод законов гражд. т. Х ч.
I)

Председатель - подпись
Члены: мировой судья — подпись
комиссар — подпись
податный инспектор — подпись

 

Депутат от военного ведомства
военный инженер подполковник — подпись

Лесничий Закрочимского казённого лесничества — подпись
Инспектор народных училищ
6-го района Варшавской учебной дирекции — подпись
Эксперты-оценщики — подписи
Протоиерей А.Ковальницкий
Заинтересованные лица - подписи.


 

 

Rekompensata za uprawy nie została obliczona, z wyjątkiem właściciela nr 3 przedstawionego arkusza oceny, ponieważ zostały one zebrane na czas przez tych samych właścicieli.

Ten protokół został odczytany i podpisany. Procedura odwoławcza została ogłoszona (art. 585 t.X, cz.I kodeksu prawa.

Prezes - podpis

Członkowie: Sędzia - podpis

komisarz - podpis

inspektor podatkowy - podpis

 

Zastępca z wydziału wojskowego

inżynier wojskowy podpułkownik - podpis

Leśniczy Zakroczymskiego państwowego leśnictwa - podpis

 Inspektor szkolny

6 dzielnica Warszawskiej Dyrekcji Szkoleniowej - podpis

Eksperci oceniające - podpisy

Protoijerej (Arcybiskup) A. Kowalnicki

Zainteresowane strony - podpisy.  


Właściciel/źródłoTłumaczenie: Irena Tokarska

» Pokaż wszystko     «Poprz. 1 2 3 4     » Pokaz slajdów


Szybkie łącza

Kontakt

Wiadomość dla webmasterów

Dokładamy wszelkich starań, aby udokumentować nasze badania. Jeśli masz coś, co chciałbyś dodać, skontaktuj się z nami.